30.4 C
Jerusalem
25 juli 2024
Artikel

Analys: Bristfällig interngranskning av Sidas Palestinabistånd (av: Daniel Schatz)

Regeringen pausade Sveriges icke-humanitära Palestinabistånd – som enligt medierapporter uppgått till 36 miljarder kronor de senaste 25 åren – i kölvattnet av Hamas terrordåd mot Israel den 7 oktober. Regeringen gav Sida i uppdrag att göra en översyn av biståndet den 10 oktober för att säkerställa att inga svenska skattemedel går till aktörer som ej förbehållslöst fördömer Hamas, utför våld samt uppmuntrar till våld mot staten Israel eller dess befolkning. Regeringen bad därtill Sida granska om några biståndsmottagare driver en antisemitisk agenda.

En första snabb genomläsning av Sidas interngranskning, som överlämnades till regeringen i fredags, visar att rapporten rymmer allvarliga brister:

1. De första varningssignalerna kom redan när Sidas Mellanösternchef Göran Holmqvist träffsäkert konstaterade att inga svenska skattemedel gått till verksamhet som understödjer terrorism i presskommentarer dagar efter regeringens utspel. Samma Holmqvist konstaterade när granskningen presenterades i fredags: “Nu mer än någonsin behöver omvärlden visa sitt engagemang för Palestina…”. Har Holmqvist glömt bort att han är anställd som tjänsteman i en statlig myndighet med ansvar för att implementera regeringens Mellanösternpolitik, snarare än att bedriva politik i egen sak?

2. Enligt Sidas rapport verkar granskningar av externa revisorer ha begränsats till två projekt. Resterande biståndsprojekt har granskats av Sida, däribland genom att ett frågeformulär skickats ut samarbetsorganisationer och en dialog förts med dessa aktörer. Det krävs ingen expertkunskap för att inse att myndigheten har ett egenintresse av att framställa de egna biståndsinsatserna i god dager.

3. Sida har begränsat sin översyn till biståndsinsatser med avtal som är aktiva och giltiga 2023. Myndigheten har därmed utelämnat projekt med dokumenterad koppling till terrorism som Vänsterns Internationella Forums (VIF) understöd till terrororganisationen DFLP, som deltog i terrordådet den 7 oktober.

Sidarapporten beskriver V:s stöd till terrororganisationen med att varken DFLP eller någon av de andra organisationerna i samarbetet återfanns på EU:s sanktionslista när projektet genomfördes. VIF har efter händelserna tagit tydligt avstånd från DFLP. Man har betonat att stödet till Al Muntada handlat om utbildningar i jämställdhetsfrågor, riktad till unga, och inte omfattat någon typ av finansiella resursöverföringar som kunnat ha alternativ användning. Vänsterpartiet har tillsatt en utredning kring insatsen och dess bakgrund. Sida har begärt och fått en särskild redogörelse med anledning av händelserna och följer upp denna i särskild dialog med VIF.

Vad menas med att Vänsterpartiets stöd till en terrororganisation följs upp i en “särskild dialog”? Vad finns att diskutera i detta fall? Varför har svenska skattemedel som utbetalats till DFLP inte återkrävts?

DFLP var involverade i mord långt innan man började få skattefinansierat stöd från V och Sida. Organisationen är mest känd för Maalot-massakern 1974 då 85 judiska skolungdomar togs som gisslan och ett tjugotal mördades. Så sent som 2014 sköt DFLP:s militära gren raketer mot civila mål i Israel. Trots att detta är välkänt, valde VIF och Sida att stödja DFLP under mer än 15 år i ett samarbete som inleddes 2001.

4. Sida konstaterar att det för verksamhet i Gaza har varit oundvikligt att ha visst samröre med Hamas, för “påverkansarbete i rättighetsfrågor eller fredsbyggande aktiviteter och medlingsinsatser syftande till att motverka väpnat våld och konflikt”.

Hur anser Sida att Sverige kan bedriva effektivt påverkansarbete med en islamistisk terrororganisation med målsättning att förgöra Israel och förtrycka befolkningen i Gaza? Lever Sida i en parallell verklighet?

5. Sida verkar ha betydande problem med det uppdrag myndigheten fått av regeringen och konstaterar i rapporten att ”två formuleringar i regeringsuppdraget som omedelbart väckt frågor i Sidas dialog med våra samarbetsparter är ”inte förbehållslöst fördöma Hamas” och ”samröre”. Beroende på vilken tolkning dessa ord ges erhålls väldigt olika svar från våra samarbetsparter. Görs den mest strikta tolkningen av att ”inte förbehållslöst fördöma”, i meningen ”ensidigt fördöma Hamas”, måste det konstateras att detta skulle utesluta samarbete med i stort sett alla Sidas samarbetsparter.

Det är väl just detta biståndsministern gav Sida i uppdrag att utvärdera?

6. Sida konstaterar att anklagelser om terrorism är frekventa i den palestinska kontexten och att desinformation är vanligt förekommande. Rapporten medger att det finns fall av påståenden om stöd till Hamas, terrorverksamhet och antisemitism som kommit till myndighetens kännedom. Enligt rapporten har dessa fall följts upp men inte kunnat styrkas.

På vilket sätt har misstänkta fall av stöd Hamas, terrorverksamhet och antisemitism följts upp? Varför redovisas inte dessa fall i rapporten?

7. Sidas har genom sitt programstöd till ForumCiv finansierat Palestinagrupperna i Sverige (PGS) med omkring 3,8 miljoner kr årligen. PGS har därtill erhållit närmare 2 miljoner kr i skattemedel från Folke Bernadotteakademin (FBA) 2020-2023 för lobbying och informationsarbete mot Israel i Sverige.

PGS är en svensk lobbyorganisation som verkar för att påverka riksdag och regering i pro-palestinsk riktning. Organisationen har uttalat sitt stöd för sanktioner och bojkott av varor från Israel (BDS), vilket står i strid med svensk Mellanösternpolitik.

Sida konstaterar att en av Palestinagruppernas kampanjer uttalar stöd till den så kallade BDS-rörelsen som förespråkar ”Boycott, Divestment, Sanctions” riktade mot Israel. Det bör noteras att Palestinagruppernas kampanj inte har finansierats av Sida, utan man använder egna medel för denna typ av opinionsbildning.

Hur säkerställer Sida och FBA att svenska skattemedel inte går till bojkottsverksamhet mot Israel? Varför stöds lobbyverksamhet i Palestinafrågan riktad mot svenska ministrar, politiker och journalister med skattemedel från biståndsbudgeten?

8. Sida konstaterar att “BDS-rörelsen har av dess kritiker beskrivits som ett verktyg för antisemitism. BDS-rörelsens hemsida är tydligt kritisk mot Israels ockupation och diskriminering av palestinier och använder ordet ”apartheid” för att beskriva styret under den israeliska ockupationen. BDS-rörelsens hemsida är tydlig med att syftet är att få Israel att leva upp till sina åtaganden under internationell rätt, och att “BDS is an inclusive, anti-racist human rights movement that is opposed on principle to all forms of discrimination, including anti-semitism and Islamophobia.”

Den tyska förbundsdagen klassade 2019 BDS-rörelsen som antisemitisk. Samma år behandlades BDS och dess verksamhet av den amerikanska kongressen som fördömde rörelsen och menade att BDS underminerar möjligheten till en förhandlingslösning i den israelisk-palestinska konflikten. Ställer regeringen sig bakom Sidas beskrivning av denna extrema rörelse?

Det är uppenbart att Sida varken haft resurser eller politisk vilja att göra en grundlig genomlysning av Palestinabiståndet. Regeringen måste omgående tillsätta en oberoende utredning av externa forskare och revisorer. Riksdagens utrikesutskott bör ta initiativ till en egen granskning av biståndet. Samtliga biståndsutbetalningar bör pausas tills en oberoende granskning presenterats. Sveriges humanitära bistånd till palestinierna bör fortgå och ej påverkas av en sådan granskning.

Daniel Schatz
PhD in Political Science I Visiting Scholar, Georgetown University I Former Visiting Scholar at Harvard, Columbia, Stanford and NYU.

Publicerad på Twitter/X 5 december 2023. Återges här med skribentens tillstånd – stort tack! Följ gärna Daniel Schatz: @DrDanielSchatz.

_ _ _

Efterskrift: Regeringen gav mycket riktigt SIDA bakläxa eftersom biståndsorganets utredning inte var tillräckligt omfattande och myndigheten inte följt de anvisningar som givits om att göra en heltäckande undersökning. SIDA har till den 15:e februari på sig att komplettera sin rapport. TT skriver:

Biståndsminister Johan Forssell påpekar att samtliga mottagare inte granskats:
– Sida har istället gjort ett urval. Det är två olika saker. Ett urval är ett urval, samtliga är samtliga.

I det kompletterande uppdraget ska Sida också analysera vad biståndstagarna har kommunicerat på hemsidor och i sociala medier. Något som han menar att Sida inte har kollat på i någon större utsträckning.

– Det kan vara viktigt för att svara på frågan som vi har ställt, som inte är om man har samarbetat med Hamas, utan om man har tagit avstånd från Hamas. Det är något annat, säger Johan Forssell till TT .

Liknande inlägg

Leonard Cohen om medlöparna bland Europas intellektuella

ae

Så räknar Hamas Hälsoministerium … (av: Dovid Efune)

ae

Richard Kemp om hur IDF tar hänsyn till civila

ae

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.